Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

1.Γενικά

Ο παρών δικτυακός τόπος dreamymemoriesproject.gr (Ιστότοπος) είναι ιδιοκτησία της εδρεύουσας στο Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΗΦΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με Α.Φ.Μ 133508405 (Επιχείρηση).

Μέσω του dreamymemoriesproject.gr ,η Eπιχείρηση προσφέρει πληροφορίες για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και ενημέρωση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τα οποίες παρέχει, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Η χρήση των Υπηρεσιών μας υπόκειται επίσης στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως. Η χρήση του dreamymemoriesproject.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες ή/και επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του dreamymemoriesproject.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων χρήσης, καθώς και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας dreamymemoriesproject.gr από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη ή εν γένει και χωρίς προσήλωση ή περιορισμό σε οποιαδήποτε διατύπωση ή ορολογία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο για οποιονδήποτε λόγο και οποιονδήποτε σκοπό, μέσο ή τρόπο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες έρχεται αμέσως ή εμμέσως σε επαφή με το dreamymemoriesproject.gr ή με μέρος αυτού ή με το περιεχόμενο αυτού ή με μέρος αυτού.

Η χρήση των υπηρεσιών του dreamymemoriesproject.gr είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους, που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Σε περίπτωση χρήστη κάτω των 18 ετών, ο ενήλικας γονέας ή κηδεμόνας λογίζεται ως ο χρήστης/επισκέπτης και ευθύνεται εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ανηλίκου.

Προϋπόθεση για τη χρήση της ιστοσελίδας είναι η πλήρης, ανεπιφύλακτη και αναντίρρητη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσεως χωρίς καμία εξαίρεση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τους παρόντες όρους, θα πρέπει να απέχει της χρήσης της ιστοσελίδας dreamymemoriesproject.gr. Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο dreamymemoriesproject.gr, τις σελίδες και τις υπηρεσίες του τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί με τους κάτωθι εκτιθέμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης. Αυτούς τους όρους η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει μέρος τους οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση έχει προβεί σε τροποποίηση αυτών, και ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης συνεχίσει την χρήση της ιστοσελίδας dreamymemoriesproject.gr, συνεπάγεται και την αποδοχή από μέρους του και αυτών των νέων όρων . Θα υπάρχει σαφής ένδειξη πάνω από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των όρων χρήσης και ποια έκδοση δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο email: info@dreamymemoriesproject. Διευκρινίζεται ότι τυχόν διατύπωση αντιρρήσεων ή ενστάσεων σχετικώς με τα ανωτέρω κατά την οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία σας με εμάς δεν επηρεάζει ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ισχύ και δεσμευτικότητα των παρόντων όρων προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτον.

Παρακάτω αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι χρήσης του δωρεάν υλικού και των άρθρων και του εκτυπώσιμου υλικού. Στο τέλος, αναφέρονται και οι όροι χρήσης διαγωνισμών και εκδηλώσεων που η ομάδα μας διεξάγει στα social media ή σε άλλες σελίδες ή apps.

1.1 Παράνομη ή απαγορευμένη χρήση και πνευματική ιδιοκτησία

Σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και των διαθέσιμων πόρων για λήψη από τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ως προϋπόθεση από τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, εγγυάστε στην Επιχείρηση ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιονδήποτε από τους πόρους που διατίθενται για λήψη από τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους Όρους.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους πόρους για λήψη από τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά, απενεργοποίηση, επιβάρυνση ή βλάβη της Ιστοσελίδας ή παρεμβολή στη χρήση και απόλαυση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Δεν μπορείτε να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται σκόπιμα ή παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας.

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται ως μέρος της Υπηρεσίας, όπως κείμενο, οπτικοακουστικό υλικό, γραφικά, λογότυπα, εικόνες, καθώς και η συλλογή τους, καθώς και οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται στον Ιστότοπο, ανήκει στην Επιχείρηση ή στους προμηθευτές της και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να τηρείτε και να συμμορφώνεστε με όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο και δεν θα κάνετε αλλαγές σε αυτό.

Δεν θα τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, αντιστρέψετε μηχανικά, δεν θα συμμετάσχετε στη μεταφορά ή πώληση, δεν θα δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτείτε οποιουδήποτε περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, που βρίσκεται στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους πόρους για λήψη από τον Ιστότοπο.

Το περιεχόμενο της Επιχείρησης δεν προορίζεται για μεταπώληση. Η χρήση του Ιστότοπου από εσάς ή οποιουδήποτε από τους πόρους που διατίθενται για λήψη από τον Ιστότοπο δεν σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε προστατευμένου περιεχομένου και συγκεκριμένα δεν θα διαγράψετε ή τροποποιήσετε τυχόν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή ειδοποιήσεις απόδοσης σε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Θα χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και δεν θα κάνετε καμία άλλη χρήση του περιεχομένου χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Επιχείρησης και του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε ότι δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε κανένα προστατευμένο περιεχόμενο. Δεν σας παραχωρούμε άδειες, ρητές ή σιωπηρές, στην πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης ή των δικαιοπαρόχων μας, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από αυτούς τους Όρους.

Το όνομα, το λογότυπο, το σύνθημα της και όλα τα σχετικά ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και συνθήματα είναι εμπορικά σήματα της Επιχείρησης ή των θυγατρικών της ή των αδειοδοτών της. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τέτοια σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Όλα τα άλλα ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και συνθήματα σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΚΑΘΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ.

1.2 Αλλαγές στους όρους χρήσης

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τους Όρους υπό τους οποίους προσφέρεται ο Ιστότοπος. Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων θα αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Η Επιχείρηση σάς ενθαρρύνει να ελέγχετε περιοδικά τους Όρους για να ενημερώνεστε για τις ενημερώσεις μας.

1.3 Μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και οι διαθέσιμοι πόροι για λήψη μέσω αυτού του Ιστότοπου είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και οι διαθέσιμοι πόροι για λήψη μέσω αυτού του Ιστότοπου δεν προορίζονται ως, και δεν θα ερμηνευτούν σε καμία περίπτωση ως επαγγελματικές συμβουλές.

1.4 Προσωπική Ευθύνη

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, αποδέχεστε προσωπική ευθύνη για τα αποτελέσματα των ενεργειών σας. Συμφωνείτε να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά επιφέρετε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή μη χρήσης των διαθέσιμων πληροφοριών σε αυτόν τον Ιστότοπο ή των διαθέσιμων πόρων για λήψη από αυτόν τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε σωστή κρίση και να κάνετε τη δέουσα επιμέλεια πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια ή εφαρμόσετε οποιοδήποτε σχέδιο ή πολιτική που προτείνεται ή συνιστάται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

1.5 Σφάλματα και παραλείψεις

Αυτός ο Ιστότοπος είναι ένας δημόσιος πόρος γενικών πληροφοριών, αλλά υπόσχονται ή εγγυούνται, να είναι σωστές, πλήρεις και ενημερωμένες. Έχουμε λάβει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι ακριβείς, αλλά δεν μπορούμε να δηλώσουμε ότι αυτός ο Ιστότοπος δεν περιέχει σφάλματα. Αποδέχεστε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι εσφαλμένες και συμφωνείτε να διεξάγετε τη δέουσα επιμέλεια για να επαληθεύσετε τυχόν πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτόν τον Ιστότοπο ή / και πόρους που διατίθενται σε αυτόν πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Συμφωνείτε ρητά να μην βασίζεστε σε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για οιοδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη – επισκέπτη με τους τρίτους – παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον Ιστότοπο και για την οποιανδήποτε τυχόν επικοινωνία, επαφή ή συναλλαγή ή εν γένει σχέση που μπορεί να ιδρυθεί ή να προκύψει από τη μεταξύ τους επαφή ή σχέση. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο του Ιστότοπου, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή να συνδέονται με αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο, όπως όλως ενδεικτικώς είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων, και δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ούτε είναι με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους ή την αλήθεια και την ακρίβεια αυτών ή για τη μη παραβίαση από αυτούς οποιασδήποτε νόμιμης διάταξης ή δικαιωμάτων τρίτων ή για την μη πρόκληση ζημίας σε χρήστες από την σε αυτούς πρόσβαση ή την αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου αυτών ή την εν γένει χρήση αυτών. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με αποκλειστική και απόλυτη ευθύνη των επισκεπτών – χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών, ακόμη και αν η πρόσβαση σε αυτές επήλθε μέσω του dreamymemoriesproject.gr.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΦΡΑΣΗ Ή ΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ.

2.Σχετικά με τα άρθρα και το δωρεάν υλικό

​Όλο το υλικό που φέρει το λογότυπο της Επιχείρησης, καθώς και τα άρθρα που δίνει δωρεάν, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τον νόμο 4481/2017.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κάθε ιδέας ή δράσης που φέρει το λογότυπο μας και είναι μοναδική στο διαδίκτυο, χωρίς να αναφέρεται πουθενά η παρούσα σελίδα, ολογράφως  www.dreamymemoriesproject.gr.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται ρητά η διανομή και αναδημοσίευση πρωτότυπης ιδέας χωρίς την έγγραφη άδεια μας και χωρίς υπερσύνδεσμο που να οδηγεί στην σελίδα μας. Μπορείτε να ζητήσετε άδεια εδώ.

Όλες οι άλλες ιδέες και κατασκευές που αναφέρουμε στο blog μας και είναι προϊόν τρίτων μπορούν να αναφέρουν το όνομα του εκδότη, εκτός αν γίνεται αναφορά στον Ιστότοπό μας ως πηγή.

2.1 Δωρεάν υλικό

Η Επιχείρηση παρέχει διάφορους πόρους σε αυτόν τον Ιστότοπο, στους οποίους οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση παρέχοντας μια διεύθυνση e-mail. Η Επιχείρηση σάς παραχωρεί μια περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των πόρων μας που παρέχονται με αντάλλαγμα μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προσωπική ή εσωτερική επιχειρηματική σας χρήση. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα τροποποίησης, επεξεργασίας, αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημιουργίας παραγώγων έργων, αντίστροφης μηχανικής, αλλαγής, βελτίωσης ή αξιοποίησης οποιασδήποτε μορφής περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο.

Με τη λήψη του υλικού συμφωνείτε ότι το υλικό που κατεβάζετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εσάς για προσωπική ή επαγγελματική σας χρήση και ότι δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να αναδιανεμηθεί χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Επιχείρησης.

Κάνοντας λήψη του υλικού, συμφωνείτε περαιτέρω ότι δεν θα δημιουργήσετε παράγωγα έργα βάσει του υλικού και ότι δεν θα προσφέρετε ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες βάσει οποιονδήποτε πληροφοριών περιέχονται στο υλικό.

3.Σχετικά με το υλικό που αγοράζετε από εμάς

3.1 Γενικά περί αγοράς εκτυπώσιμου υλικού

Η Επιχείρηση παρέχει διάφορα εκτυπώσιμα προϊόντα, πρότυπα ή / και φόρμες για λήψη και / ή πώληση σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση σάς παραχωρεί μια περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των εκτυπώσιμων προϊόντων, προτύπων και / ή εντύπων μας για προσωπική ή εσωτερική επιχειρηματική χρήση. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα τροποποίησης, επεξεργασίας, αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημιουργίας παραγώγων έργων, αντίστροφης μηχανικής, αλλαγής, βελτίωσης ή αξιοποίησης οποιασδήποτε μορφής εκτυπώσιμων προϊόντων, προτύπων ή / και φορμών με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από την εξουσιοδοτημένη χρήση σας.

Με την παραγγελία ή τη λήψη ψηφιακών προϊόντων, συμφωνείτε ότι τα ψηφιακά προϊόντα που αγοράζετε ή κατεβάζετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από εσάς για προσωπική ή επαγγελματική σας χρήση και δεν επιτρέπεται να πωλούνται ή να αναδιανέμονται χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Επιχείρησης.

3.2 Επιστροφές προϊόντων

Η ικανοποίησή σας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λήψη ή τη χρήση των προϊόντων μας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dreamymemoriesproject.gr.

Τα ψηφιακά προϊόντα δεν επιστρέφονται.

Πραγματοποιήστε λήψη των αρχείων σας και αποθηκεύστε τα στον υπολογιστή σας, ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά ξανά, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ψηφιακά αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε από το email που σας αποστέλλεται αμέσως μετά την πληρωμή σας από το πεδίο “Μεταφόρτωση”, πατώντας επάνω στους συνδέσμους με τα ονόματα των αρχείων. Τα ψηφιακά αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε από το email που σας αποστέλλεται αμέσως μετά την πληρωμή σας από το πεδίο “Μεταφόρτωση”, πατώντας επάνω στους συνδέσμους με τα ονόματα των αρχείων.

3.3 Περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων​

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποθηκεύει αυτόματα τα στοιχεία που θα δώσετε (e-mail, όνομα, τηλέφωνο). Μετά την παραγγελία σας το προϊόν σας σφραγίζεται από έναν μοναδικό αριθμό που σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης η Επιχείρησή μας μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα όπως αυτό ορίζεται από τον νόμο 4481/2017 και 2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Το προϊόν που αγοράζετε από το κατάστημα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατομικά αν αγοραστεί από μόνο ένα άτομο και η χρήση του περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο άτομο. Επίσης αν το προϊόν προορίζεται για κάποιο σχολείο,  η χρήση του περιορίζεται εντός του σχολείου. Αν το προϊόν αγοραστεί από φορέα η χρήση του περιορίζεται μόνο στις δραστηριότητες του φορέα.

​3.4 Λάθος υλικό ή τυπογραφικό λάθος

Η Επιχείρηση ελέγχει εξονυχιστικά τα αρχεία πριν βγουν προς πώληση. Δεν εγγυάται όμως πως δεν θα βρεθεί κάποιο λάθος. Είναι ευθύνη του χρήστη να ενημερώσει την Επιχείρησή μας ώστε να διορθώσουμε το λάθος όσο πιο άμεσα γίνεται.

4. Λογαριασμοί και δυνατότητα εγγραφής χρήστη στην σελίδα μας

4.1 Περιορισμός τερματισμού και πρόσβασης

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και στις σχετικές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και με το παρόν συμφωνείτε να επιλύσετε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτόν τον Ιστότοπο ή τους Όρους Χρήσης σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.

4.2 Νομικές κλήσεις και συνέπειες

Με την παρούσα παράγραφο παραιτείστε ρητά από οποιαδήποτε νομική αξίωση ενδέχεται να έχετε, τώρα ή στο μέλλον και που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτόν τον Ιστότοπο, την Επιχείρηση, και όλα τα συμβόλαια που συνάπτετε με την Επιχείρηση, καθώς και οποιοδήποτε ή και όλα τα προϊόντα της Επιχείρησης.

Στο βαθμό που επιχειρείτε να διεκδικήσετε οποιαδήποτε τέτοια νομική αξίωση, συμφωνείτε ρητά να υποβάλετε αυτήν την αξίωση μόνο μέσω εξωδικαστικής οδού όπου θα λάβει χώρα στην περιοχή της Χερσονήσου.

Επιπλέον, συμφωνείτε και παραιτείστε από το δικαίωμα να διεξάγετε νομική αξίωση που σχετίζεται αποκλειστικά με μεμονωμένες νομικές αξιώσεις που εσείς ή / και οποιαδήποτε οντότητα που σχετίζεται με εσάς ισχυρίζεστε κατά της Επιχείρησης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε περαιτέρω ότι θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την έναρξη της νομικής σας αξίωσης, δικαστικών εξόδων και λοιπών εξόδων που μπορεί να αξιωθούν.

4.3 Σχέσεις και συνεργασία

Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει κοινή επιχείρηση, συνεργασία, απασχόληση ή σχέση συνεργάτη μεταξύ εσάς και της Επιχείρησης ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ή της χρήσης του Ιστότοπου.

Η εκτέλεση αυτής της συμφωνίας από την Επιχείρηση υπόκειται σε υφιστάμενους νόμους και νομικές διαδικασίες και τίποτα που περιέχεται σε αυτήν τη συμφωνία δεν αποτελεί παρέκκλιση του δικαιώματος της Επιχείρησης να συμμορφώνεται με αιτήματα ή απαιτήσεις κυβερνητικής, δικαστικής και επιβολής του νόμου που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου ή των πληροφοριών παρέχονται ή συλλέγονται από την Επιχείρηση σε σχέση με τέτοια χρήση.

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτής της σύμβασης κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποποιήσεων εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω, τότε η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη ότι ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο των όρων θα συνεχίσει να ισχύει.

5. Συμφωνητικό

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η παρούσα συμφωνία, μαζί με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του χρήστη και της Επιχείρησης σχετικά με τον Ιστότοπο και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, είτε ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ χρήστη και Επιχείρησης σε σχέση με τον Ιστότοπο. Μια έντυπη έκδοση αυτής της συμφωνίας και κάθε ειδοποίησης που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους με άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που αρχικά δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν σε έντυπη μορφή.

6. Διαγωνισμοί και σχετικές εκδηλώσεις εκτός της παρούσας σελίδας

 1. Αντικείμενα του Διαγωνισμού. Κάθε διαγωνισμός που περιλαμβάνει έπαθλο προκηρύσσεται στα πλαίσια προώθησης των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η Επιχείρησή μας. Τα έπαθλα, διατυπώνονται ξεκάθαρα από την ομάδα μας και τον αρμόδιο συνεργάτη σε συγκεκριμένη δημοσίευση σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς της Επιχείρησης έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός πλην αναφοράς του σε συγκεκριμένη δημοσίευση. Στην περίπτωση των ανηλίκων διαγωνιζόμενων θεωρείται ότι η συμμετοχή τους φέρει τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων / κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Κάθε δημοσίευση διαγωνισμών αναφέρουν ξεκάθαρα την ημερομηνία λήξης τους. Η ώρα έναρξης θεωρείται η ώρα που η δημοσίευση έχει δημοσιευτεί και καταχωρείτε από οποιοδήποτε μέσο δημοσιεύτηκε.
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι τρόποι συμμετοχής των διαγωνισμών αναφέρονται ξεκάθαρα στις δημοσιεύσεις των διαγωνισμών.
 6. Δώρα. Το δώρα των διαγωνισμών ανακοινώνονται στις σχετικές δημοσιεύσεις και περιγράφονται ξεκάθαρα από την Επιχείρηση.
 7. O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτού, δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτού αντικείμενα. Ο νικητής δε, οφείλει να συμπεριφέρεται νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
 8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Ο νικητής του διαγωνισμού επιλέγεται τυχαία και αφού έχει τηρήσει όλα τα προαπαιτούμενα της συγκεκριμένης δημοσίευσης.
 9. Εγκυρότητα συμμετοχής. Η Επιχείρησή μας έχει την διακριτική ευχέρεια να αποκλείσει συμμετέχοντες ανάλογα των προαπαιτούμενων που έχει θεσπίσει στις αρχικές δημοσιεύσεις των διαγωνισμών.
 10. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο νικητής του Διαγωνισμού ανακοινώνεται στο μέσο δικτύωσης που λαμβάνει χώρα ο διαγωνισμός.
 11. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για απώλεια δώρου από αμέλεια του συμμετέχοντα. Η Επιχείρηση ανακοινώνει τους νικητές άμεσα μετά τη λήξη της προκαθορισμένης ημερομηνίας. Δώρα διαγωνισμών που δεν έχουν ζητηθεί έως 7 ημέρες από τη λήξη του διαγωνισμού δεν δίνονται.
 12. Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας το e-mail info@dreamymemoriesproject.gr.
 13. Προσωπικά Δεδομένα. Η Επιχείρηση δεν κρατά αρχείο προσωπικών δεδομένων από διαγωνισμούς πέραν από αυτών που οι χρήστες δημόσια προβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ( συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (www.facebook.com/dreamymemoriesProject), με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Ηρακλείου.
 16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Τελευταία τροποποίηση: 4/8/2022